ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานกิจกรรมสโมสรฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.      ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของตนเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. หากผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตรงตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดไว้หรือไม่
  4. นำเอกสารชำระเงินที่การเงินคณะ
  5. นำเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียม

1.แบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity transcript)

ดาวน์โหลด

2. รูปถ่ายชุดครุย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา

 

**หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณธีระวัฒน์   เพ็ญภินันท์ เบอร์โทรศัพท์ 084-699304 คุณมณฑิรา  แจ้งเนตร 093-9521981 หรือ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402