คณะบริหารธุรกิจ

วังนางเลิ้ง

วังนางเลิ้ง มีพื้นที่รวมประมาณ ๒๘ ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ประกอบด้วย ตำหนักใหญ่ที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกคล้ายวังบูรพาภิรมย์ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศา ภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณพันธุวงศ์วรเดช บนถนนมหาไชย ตัวอาคารตำหนักเป็นคอนกรีต ๒ ชั้น แวดล้อมด้วยศาลา ๔ หลัง โดยศาลาใกล้ตำหนักใหญ่ทาสีดำใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลพิธีศพ ศาลาหลังที่อยู่ท้ายสวนใช้เป็นที่จำพรรษาชั่วคราวของพระครูวิมลคุณากร (ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท เมื่อเดินทางมากรุงเทพฯ ทั้งยังมีส่วนย่อม และสระน้ำ บริเวณรอบนอกเป็นสวนผลไม้และบ้านเรือนของข้าราชบริพารทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองแล้วใช้ดินนั้นถมเป็นเกาะมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ ทุกเกาะมีหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นเจ้าของดูแลทำความสะอาดปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ล้อมรอบบริเวณวังเป็นกำแพงมีลักษณะพิเศษ  คือ ตกแต่งบนกำแพงเป็นรูปเสมา ด้วยทรงได้รับยกย่องเสมอเจ้าฟ้า เนื่องจากทรงสืบสายสกุลจากราชินิกุลมาโดยตลอดนับแต่ต้นสกุล

“วังนางเลิ้งกับการเปลี่ยนแปลง”

พ.ศ. ๒๔๖๖

  •  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์

พ.ศ. ๒๔๘๐

  •  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระโอรสองค์ใหญ่ทรงถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวังนางเลิ้ง จำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา และทรงขายให้กับพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง (ต่อมาโอนไปสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
  •  พระคลังข้างที่ สำนักพระราชวังให้เอกชนเช่าเพื่อเป็นที่ทำการโรงเรียนสุวิชพิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๘๕

  •  ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ วังนางเลิ้งได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้
  •  กรมยุวชนทหารได้ย้ายที่ทำการจากวังบางขุนพรมมาอยู่ที่วังนางเลิ้ง ต่อมาจึงย้ายที่ทำการ  ไปรวมกับกรมสารวัตรทหาร
  •  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้นายสวน เกาะสุวรรณ์ เช่าเก็บรถเมล์แดง

พ.ศ. ๒๔๘๕

  •  รัฐบาลซึ่งพลเอก หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายปรับปรุงวังนางเลิ้ง

เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับทำเนียบสามัคคีชัย (ปัจจุบัน คือ ทำเนียบรัฐบาล) จึงมี   การเชิญผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของวังมาตกลงด้วยวิธีการซื้อขาด และขอเช่า

  • ให้กรมโยธาเทศบาลดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ด้วยการสร้างตึกแถวล้อมรอบวัง

พ.ศ. ๒๔๘๘

  •  หลวงประดิษฐมนูธรรม ผู้สำเร็จราชการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล              พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้ให้ความเห็นชอบมติของคณะกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการให้เจ้าของเดิมผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินวังนางเลิ้งซึ่งขายที่ดินให้แก่รัฐบาล สามารถซื้อคืนได้ในราคาเดิม

พ.ศ. ๒๔๙๑

  •  กระทรวงศึกษาธิการขอเช่าพื้นที่วังนางเลิ้งส่วนที่เหลือจากการซื้อคืน เพื่อขยายการศึกษา  วิชาชีพ