วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญา (Philosophy)

ปณิธาน (Determination)

ค่านิยมหลัก (Core Value)

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness)

พันธกิจ (Mission)

ดาวน์โหลดคู่มือการบูรณาการพันธกิจ คลิกที่นี่