ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 7204 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ