ข่าวกิจกรรม

สังคมเปลี่ยนเป็น New Normal แผนการเงินของคุณพร้อมหรือยัง?

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดสัมมนาภายใต้โครงการ “บริหารการเงินอย่างไรให้รอดในยุค New Normal” การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และเข้าใจการวางแผนทางการเงินในช่วงสภาวะปกติหรือช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 ให้สามารถอยู่รอดอย่างมั่นคง และส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณปิยมิตร ยอดเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i2C Communications เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเงิน ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ