ข่าวกิจกรรม

สัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะ ด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มตามศักยภาพและเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อันจะนาไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืน โดยผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ทีมที่1 เหรียญทอง , รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา ทีมที่1 เหรียญทอง, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ทีมที่2 เหรียญทอง และรางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ทีมที่2 เหรียญเงิน และผลการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ทีมที่ 2, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ทีมที่ 1, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทีมที่ 2 และรางวัลชมเชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ทีมที่ 1 และกิจกรรมการอบรมหัวข้อ “อนาคตของธุรกิจที่ยั่งยืนด้วย Green Accounting” โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิวัฒน์ คล่องนาวา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี และห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการแข่งขัน : https://rmutp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/watchaniya_j_o365_rmutp_ac_th/Et-GBV8CeCZPjBDs8sngbxwBZfgkySD3cL_yG5cTnBV2uw?e=rkL9Te
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการสัมมนา : https://rmutp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/watchaniya_j_o365_rmutp_ac_th/Epq6rKyWX_pLgI_7aWU2vsEBLaJtLKjK5z0RThMmjzEMxw?e=y6XnGj