ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศสอบคัดเลือกนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ