คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

Man_11
อาจารย์มนัส บุญวงศ์
Mr. Manus Boonwong
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : manus.bw1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_20
ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst.Prof. Dr. kasidech Sutthivanich
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : kasidech10581@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_12
ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
E-mail : jiraporn.ma@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_26
ผศ.ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Asst.Prof. Dr. Chaiyaset Promsri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : chaiyaset.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Man_19
ผศ.นวรัตน์ ชวนะโชติ
Asst.Prof.Nawarat Chowanachote
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : nawarat_chow@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
PrdBoon
ผศ.บุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานหลักสูตร
E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_4 (Small)
ผศ.พีรญา เชตุพงษ์
Asst. Prof. Phiraya Chetupong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :phiraya.c@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_9 (Small)
ผศ.ดร.วรัญญา แก้วเชือกหนัง
Asst.Prof. Dr. Varunya Kaewchueaknang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : varunya_kaew@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
Man_13 (Small)
ผศ.ดร.อนงค์ ไต่วัลย์
Asst.Prof. Dr. Anong Taiwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Vice-Dean for Planning
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail : anong_taiwan@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Man_2 (Small)
อาจารย์ศุภศิษฎ์ เร่งมีศรีสุข
Mr.Supsit Rengmeesrisuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : -
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man_16 (Small)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา จูมโสดา
Asst.Prof. Lalida Joomsoda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail :bewtypop@hotmail.co.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
Mana-02
นางสาวปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล
Miss. Punnapas Lertvaritkul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : jirawan.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
Acc_13
อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr.Thanawat Sudjidsomphote
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : thanawat.su@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Mana-02
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
Miss. Parichat Chuanrakthum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM)
E-mail : parichat.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
sa02
นางสาววรัญญา สมศิริ
Miss Warunya somsiri
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสารบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : Warunya.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
Man30
อาจารย์มณีรัตน์ รัชตกุลพัฒน์
Mrs. Maneerat Ratchatakulpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
E-mail : Maneerat.r@rmutp.ac.th
Mana-03
อาจารย์ทิฆัมพร แก้วเชือกหนัง
Miss. Tikumporn Kaewchueaknang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail : tikumporn.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
IB01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาจญณ์ ติรสุวรรณวาสี
Asst. Prof.Sirikarn Tirasuwanvasee
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : Sirikarn.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
inter_5 (Small)
ดร.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
Dr. Thanaphon Ratchatakulpat
ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
E-mail : thanaphon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
IB02
Mr.Holger Kieckbusch
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
E-mail : Holger.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381