ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ บริษัท A.P honda จำกัด จัดประกวดแผนการตลาดเพื่อพัฒนานักศึกษา

 
 
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Marketing plan contest โครงการ 11 by Ap honda ประจำปีการศึกษา 2561 และ ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดแผนการตลาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างมีระบบ การสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาด และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
 
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTPBUS