คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

Mar_1
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
Dr.Thanakon Ratchatakulpat
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thanakon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar_3
ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ
Asst. Prof. Kwanrutai Wongkamhaenharn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : kwanrutai.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar__2
ผศ.อารยา บูรณะกูล
Asst. Prof. Araya Buranakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : araya.b@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_11
อาจารย์ชมพูนุท โภคณิตถานนท์
Mrs.Chompoonud Phokanittanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : chompoonud.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_4
ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา
Asst. Prof. Phussadee Wattanametha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : phussadee.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar-N01
ผศ.ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ
Asst. Prof. Dr.Natcha Thumrongchot
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thnatcha@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar-N01
อาจารย์มันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
ผู้ช่วยคณบดี , อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : mantana.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
Mar_9
ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์
Asst. Prof. Pairot Tipamart
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : pairojpamat@yahoo.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar_7
ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา
Asst. Prof. Dr. Sasaphon Moongvicha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : varapun.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
market12
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
Viranpatch Asampinpongs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : viranpatch.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353