คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

Mar_1
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
Dr.Thanakon Ratchatakulpat
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar_3
ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ
Asst. Prof. Kwanrutai Wongkamhaenharn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar__2
ผศ.อารยา บูรณะกูล
Asst. Prof. Araya Buranakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_11
อาจารย์ชมพูนุท โภคณิตถานนท์
Mrs.Chompoonud Phokanittanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_5
ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
Dr.Ntapat Worapongpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar-N01
ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ
Dr.Natcha Thumrongchot
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_4
อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา
Mrs. Phussadee Wattanametha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_9
ผศ.ไพโรจน์ ทิพมาตร์
Asst. Prof. Pairot Tipamart
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Mar-N01
อาจารย์มันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
ผู้ช่วยคณบดี , อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
Mar_7
ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา
Asst. Prof. Varapun Moongvicha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_10
ผศ.ศิริกุล บุญญาลัย
Asst. Prof. SiriKul Boonyalai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : -
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
market12
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
Viranpatch Asampinpongs
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353