คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

market12
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
Viranpatch Asampinpongs
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : viranpatch.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_3
ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ
Asst. Prof. Kwanrutai Wongkamhaenharn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : kwanrutai.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_4
ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา
Asst. Prof. Phussadee Wattanametha
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : phussadee.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
Mar_11
อาจารย์ชมพูนุท โภคณิตถานนท์
Mrs.Chompoonud Phokanittanon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : chompoonud.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar-N01
อาจารย์มันทนา รังษีกุล
Mrs. Mantana Rangsrikul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : mantana.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2112
Mar-N01
ผศ.ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ
Asst. Prof. Dr.Natcha Thumrongchot
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thnatcha@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2352
Mar_1
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์
Dr.Thanakon Ratchatakulpat
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : thanakon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
29963
ดร.นพดล เดชประเสริฐ
Dr. Noppadon Dejprasert
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : Noppadon.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2353
m001
อาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
Miss. sirintip​ Kuljittree​
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : @rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
Inter_1 (Small)
ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา
ดร. Gumporn Supasettaysa
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
E-mail : gumporn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381
mk2024-01
อาจารย์ภัทธิดา ภัทรนาวิก
Miss.Phattida Phatharanavik​
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail : Phattida.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354