ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี มทร.พระนคร จัดอบรม “TAX JUNIOR” เพิ่มประสิทธิภาพเป็นนักภาษีอากร

สาขาวิชาการบัญชี มทร.พระนคร จัดอบรม “TAX JUNIOR” เพิ่มประสิทธิภาพเป็นนักภาษีอากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ครูปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเปิดโครงการหลักสูตรTax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย การจัดโครงการเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)” วิทยากร คุณรชต มีแสงทอง และ เรื่อง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)” วิทยากร คุณอัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์
ทั้งนี้โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior จัดทําขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรและประสบการณ์การทํางานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อมีพัฒนาการในการทํางานจริงได้ดีและรวดเร็ว ซึ่งโครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ