สาขาวิชาการบัญชี

Acc_9
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
Asst. Prof. Boontham Porncharoen
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : boontham.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Acc_7
อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail : khampee.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc_11
อาจารย์นิพล แก่นโกมล
Mr. Nipon Kankomon
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Vice-Dean for Planning
E-mail : nipon.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc-01
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
Asst. Prof. Dr. Sirirat Poungsangsuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : sirirat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_17
ผศ.จำนงค์ จันทโชโต
Asst. Prot. Jamnong Jantachoto
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : jamnon.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_10
ดร.ธนธัส ทัพมงคล
Dr. Thanatas Tupmongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :thanatas.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
acc-03
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน
Miss.Ronnaphon Pitakmualchon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : ronnaphon.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_4
อาจารย์ภูริธร นิมิตภัทร
Mr. Phurithorn Nimitpatr
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : kumthon.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_6
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
Asst. Prof. Dr.Suwit Waitip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice-Dean for Administrative
E-mail : suwit.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302 ,2346
Acc_N001
ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
Asst. Prof. Pattama Payungwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_8
ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
Dr.Pitachaya Kaneko
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sukanya.k@rumtp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_21
ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง
Asst. Prof. Dr.Pattareya Henklang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : pattareya.h@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_24
ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Vansiri Prasoetthap
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : vansiri.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_24
ผศ.ลำใย มากเจริญ
Asst. Prof. Lumyai Magjaroen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : lumyai.m@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_22
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
Dr.Srisuda Intamas
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : srisuda.i@rmutp.as.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_23
ผศ.วรรณวิมล นาคทัด
Mrs. Wanwimon Naktad
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :wanwimon.s@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_1
ดร.สมศรี เวิ่นทอง
Dr. Somsri Woenthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : somsri.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_16
ผศ.ดร. อมรศิริ ดิสสร
Asst. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :amornsiri.d@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_2
อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง
หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Miss Sarochin Pawponsong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sarochin.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_27
อาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล
Miss.Supattra Apichaimongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : Supattra.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : Phonlaphat.P@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345