สาขาวิชาการบัญชี

acc-03
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน
Miss.Ronnaphon Pitakmualchon
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_7
อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc_11
อาจารย์นิพล แก่นโกมล
Mr. Nipon Kankomon
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Vice-Dean for Planning
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc-01
ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
Dr. Sirirat Poungsangsuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_17
ผศ.จำนงค์ จันทโชโต
Asst. Prot. Jamnong Jantachoto
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_13
อาจารย์ธนกร ชุ้นตระกูล
Mr. Thanakorn Choontrakull
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_10
ดร.ธนธัส ทัพมงคล
Dr. Thanatas Tupmongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
Acc_4
อาจารย์ภูริธร นิมิตภัทร
Mr. Phurithorn Nimitpatr
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_9
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
Asst. Prof. Boontham Porncharoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Acc_N001
อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
Mrs. Pattama Payungwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_6
ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
Dr.Suwit Waitip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice-Dean for Administrative
E-mail : [email protected]
Tel :02-665-3555 ต่อ 2302 ,2346
Acc_21
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
Dr.Pattareya Henklang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_8
ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
Dr.Pitachaya Kaneko
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_24
ผศ.ลำใย มากเจริญ
Asst. Prof. Lumyai Magjaroen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_24
ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Vansiri Prasoetthap
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_23
อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด
Mrs. Wanwimon Naktad
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
E-mail :[email protected]
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_22
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
Dr.Srisuda Intamas
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_19
อาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน
Mr. Sarayut Yimruan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :[email protected]
Tel :02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_1
อาจารย์สมศรี เวิ่นทอง
Mrs. Somsri Woenthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
Acc_16
ผศ.ดร. อมรศิริ ดิสสร
Asst. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :[email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_20
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
Asst. Prof. Sujai Pornjermkul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_2
อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง
หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Miss Sarochin Pawponsong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_27
อาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล
Miss.Supattra Apichaimongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : [email protected]
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345