สาขาวิชาการบัญชี

Acc_27
ดร.สุพัตรา อภิชัยมงคล
Dr.Supattra Apichaimongkol
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : Supattra.a@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_9
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ
Asst. Prof. Boontham Porncharoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : boontham.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
Acc_11
อาจารย์นิพล แก่นโกมล
Mr. Nipon Kankomon
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Vice-Dean for Administrative
E-mail : nipon.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc-01
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
Asst. Prof. Dr. Sirirat Poungsangsuk
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
E-mail : sirirat.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_17
ผศ.จำนงค์ จันทโชโต
Asst. Prot. Jamnong Jantachoto
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : jamnon.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_10
ผศ.ดร.ธนธัส ทัพมงคล
Asst. Prof. Dr. Thanatas Tupmongkol
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :thanatas.t@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2391
acc-03
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน
Miss.Ronnaphon Pitakmualchon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปกิจกรรม
E-mail : ronnaphon.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_4
อาจารย์ภูริธร นิมิตภัทร
Mr. Phurithorn Nimitpatr
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : kumthon.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_6
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์
Asst. Prof. Dr.Suwit Vaitip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : suwit.v@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2302 ,2346
Acc_N001
ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์
Asst. Prof. Pattama Payungwong
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Vice-Dean for Academic Affairs and Research
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : pattama.p@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_8
ผศ.ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
Asst. Prof. Dr.Pitachaya Kaneko
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : sukanya.k@rumtp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2347
Acc_21
ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง
Asst. Prof. Dr.Pattareya Henklang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : pattareya.h@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2346
Acc_24
รศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
Assoc. Prof. Dr. Vansiri Prasoetthap
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : vansiri.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_23
ผศ.ดร.วรรณวิมล นาคทัด
Asst. Prof. Dr. Wanwimon Naktad
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :wanwimon.s@rmutp.ac.th
Tel :02-665-3555 ต่อ 2343
Acc_22
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
Dr.Srisuda Intamas
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : srisuda.i@rmutp.as.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Acc_7
อาจารย์คัมภีร์ เนตรอัมพร
Mr. Khampee Netumporn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : khampee.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
Acc_1
ดร.สมศรี เวิ่นทอง
Dr. Somsri Woenthong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : somsri.w@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2344
acc28
อาจารย์ชยพัทธ์ พลบูรณ์
Mr.Chayaphat Phoonlaboon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail : Phonlaphat.P@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
acc_28
อาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน
Miss.Sujinda Imngoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :sujinda.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
acc_29
อาจารย์สรารีย์ จิรังดา
Miss.Sararee Jirungda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail :sararee.j@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
kit007
อาจารย์ศุภกร โพธิ์ทอง
Mr.Supakorn Phothong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และหัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

E-mail :Supakorn.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341