ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดการปฐมนิเทศโครงงานวิจัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยทางระบบสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายโดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์ศราวุธ แดงมาก เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี