Downloadข่าวประชาสัมพันธ์

สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

สูจิบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4

              การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพบัญชีได้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชนอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ณ อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาว์โหลด สูจิบัตร คลิกที่นี่