คณะบริหารธุรกิจ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล แถลงข่าวโครงการ “ปลูกไทย…ในแบบของพ่อ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ครองราชย์ครบ 70 ปี

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2559) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพี่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบของพ่อ” ซึ่งในการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างคับคั่ง

 

โดยโครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชน มีความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  1. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา” ใน 5 ภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ ใน 7 ทศวรรษ และผลแห่งความสุขของประชาชน โดยน้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เป็นแนวคิดหลักในการนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ โดยภาคกลาง มีพิธีเปิดงาน ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในราวเดือนกรกฎาคม 2559 ภาคใต้จัดที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกจัดที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดสกลนคร และภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และศิลปินแห่งชาติ (นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)
  2. 2. ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำละครเวที โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจำนวน 9 แห่ง และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยกำหนดจัดการแสดงรอบแรงบันดาลใจ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
  3. การจัดทำภาพยนตร์สั้น “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตั้งมั่นในคุณความดี 7 ประการ คือ ความมีน้ำใจ ความเสียสละกล้าหาญ ความเพียร ความอดทน ความรักความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ จากบุคคลต้นแบบผ่านภาพยนตร์ชุดที่สร้างขึ้นจากวิถีชีวิตจริงของบุคคลหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์อาสา พยาบาล ครูอาสา ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน ทั้งนี้ บทภาพยนตร์ดังกล่าวเขียนโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และศิลปินด้านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง โดยกำหนดฉายตอนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
  4. โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศละ 7 คน รวมประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน มาศึกษา เรียนรู้ ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีผู้แทนเยาวชนในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 70 คน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ดำเนินการโดย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงาน กปร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นฝ่ายประสานงาน ในการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในนามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และยังได้รับการคัดเลือก ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีส่วนร่วมในการผลิตบทละคร ภายใต้แนวคิด “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำละครเวที และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลกิจกรรม : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพข้าวเพิ่มเติม คลิกเลย