ข่าวกิจกรรม

“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยากร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6