ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ

คณะบริหารธุรกกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ มุ่งเป้าหมายก้าวสู่ Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ” โดยมี อาจารย์นิพน แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (2560-2574) ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวตกรรมที่เป็นประโยชน์ และมุ่งเป้าหมายความสำเร็จก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย Digital และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายในระยะ 5 ปีแรก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จ.ชลบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร