ข่าวกิจกรรม

“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร”

microsoft (25)

งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ได้รับเกียตริจาก ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเอกสารด้วย Microsoft office” โดยมี ดร.มณีภรณ์  ภูริพัฒน์ และ คุณจิระยุทธ สุปัญญาบุตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ERP) 2504, 2506  คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิก