ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

อบรมหลักสูตรก้าวทัน TFRS และการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดการอบรมขึ้น เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรก้าวทัน TFRS ละการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรก้าวทัน TFRS ละการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ > ใบสมัครอบรมหลักสูตร ก้าวทัน TFRS และการภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC