ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The SIBR 2015 Bangkok Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 2015 (ISBR)

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสวนา อาจารย์สังกัดวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนคร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The SIBR 2015 Bangkok Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 2015 (ISBR) ณ โรงแรมดิแอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ดร.ขวัญฤทัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of Petroleum Product Prices on Thailand’s Economic Growth”  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับคำชมเชยจากประธาน คือ Mr. Bill Butcher ว่า “เป็นการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจมาก (Very interesting presentation)โดย ISBR และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญให้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร International Journal of Monetary Economics and Finance