ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา”

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเพี่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ”การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและการสรุปรายงานผลเบื้องต้นของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง R 101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา

IMG_0384
IMG_0391
IMG_0392
IMG_0394
IMG_0400
IMG_0401
IMG_0404
IMG_0405
IMG_0406
IMG_0408
IMG_0411
IMG_0412
IMG_0414
IMG_0416
IMG_0418
IMG_0420
IMG_0421
IMG_0423
IMG_0424
IMG_0427
IMG_0428
IMG_0429
IMG_0432
IMG_0433
IMG_0437
IMG_0438
IMG_0439
IMG_0440
IMG_0443
IMG_0444
IMG_0445
IMG_0446
IMG_0447
IMG_0448
IMG_0449
IMG_0462
IMG_0464
IMG_0466
IMG_0469
IMG_0470
IMG_0472
IMG_0473
IMG_0475
IMG_0478
IMG_0481
IMG_0484
IMG_0486
IMG_0489
IMG_0491
IMG_0492