ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12

phet2
สำหรับน้องนักศึกษาที่อยากจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ชั้น 2 ตึกบ่อปลา หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
-ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
-มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
-สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
เป็นต้น

**นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ตามลิงก์ที่แนบมานี้ >>  เพชรราชมงคล รุ่นที่ 12

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
พี่ปาล์ม โทร.085-0569602 , 02-665-3555 ต่อ 2401
พี่เต๋า โทร.098-4488536