ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอผ่อนผันทหาร

ประกาศ !!!  

เรื่อง การขอผ่อนผันทหาร  

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การขอผ่อนผันทหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้ที่งานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 (ว่าที่ร.ต.วีระพล ปันมาเชื้อ) โทร.0-2665-3555 ต่อ 2401 /082-873-8919

**ดูรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผันได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th

หมายเหตุ

**********–  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันข้างต้น นักศึกษาจะต้องเซ็นรับรอง      สำเนาถูกต้องทุกฉบับ

**********– เมื่อมหาวิทยาลัยฯส่งใบรับรองการขอผ่อนผันมายังคณะบริหารธุรกิจแล้ว ทาง คณะฯจะประกาศให้นักศึกษามารับใบรับรองผ่าน Facebook งานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เอกสารแนบ  : การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้58