ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัส 57

ขอแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาห้อง ปบง.57/1 ปบง.57/2  ปบง.57/3  ปบบ.57/1 ปบบ.57/2  ปบส.57/1  และ  ปภธ.57/1  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561

          สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  เวลา  10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  (ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B และบัตรนักศึกษา เพื่อใช้ในการสอบ)
ดาวน์โหลดตารางการสอบ คลิกที่นี่