ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีที่ 1-4

ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมิน “แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา” สามารถเข้าประเมินแบบสำรวจได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/z.app/physicalservice/2557/