ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี

ด่วน !!!

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี

ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้

  1. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ได้ที่ std/offpre.rmutp.ac.th/survey/1/
  2. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ได้ที่ std/offpre.rmutp.ac.th/survey/2/