ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้คณะขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษา

และขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมถ่ายภาพ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าเรือนหมอพร

[wpfilebase tag=’attachments’]