ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารุรกิจ
แจ้งเรื่องการแต่งกายในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ในระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2558  นั้น คณะบริหารธุรกิจจะอนุญาตให้นักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบเข้าห้องสอบ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  หากนักศึกษารายใดแต่งกายผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด