ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้ ณ Dongseo University

เนื่องด้วยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ

“แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในคู่สัญญา ประเทศเกาหลีใต้  ณ Dongseo University”

– เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 22 พ.ค. 58 สามรถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์คณะบริหารธุรกิจ หน้า facebook คณะบริหารธุรกิจ

– ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L304

** หมายเหตุ สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก Dongseo University (DSU) มาที่ RMUTP ได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น **

[wpfilebase tag=’attachments’]