ข่าวกิจกรรม

โครการ “เตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชน สมุทรปราการ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครการ “เตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชน สู่การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ (ระยะที่ 2)” ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายโฆษิต สงวนสัตย์ ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ และประธานชุมชนตรอกถ่าน ได้ให้การต้อนผู้บริหารคณะและ คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยการพัฒนาประชากรในชุมชนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านทักษะวิชาชีพการประกอบอาชีพสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิถีชีวิตของชุมชน และนำมาจัดวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกอาชีพการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ“การสร้างอาชีพด้วยสลัดผักไฮโดรโปนิกส์” โดย คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร “การสร้างอาชีพด้วยการทำขนมจาก” โดย ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ “การสร้างอาชีพการทำเสื้อแฮนด์เมดและกระเป๋า”วิทยากรโดย คณะอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น และ การสร้างอาชีพด้วยการทำแส้ปัดยุง” โดย ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณลานอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก