ข่าวกิจกรรม

“โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมขนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนก่อนดำเนินการจัด “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 25 -26  มีนาคม 2559