คณะบริหารธุรกิจ

โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

“โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด “โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” มีวัตถุเพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองแลเพื่อนร่วมงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ เกาะกูด จังหวัดตราด

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Clik