ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด “โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” เพี่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักการให้บริการที่ดี จิตบริการ วิธีการสร้างความคิดเชิงบวกและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การให้บริการภายใต้การเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21” และได้รับเกียรติจาก คุณอัชฌา หลิ่วเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จิตให้บริการ ผสานความคิดเชิงบวก” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6

DSC_4623
DSC_4648
DSC_4654
DSC_4664
DSC_4674
DSC_4704
DSC_4725
DSC_4727
DSC_4729
DSC_4738
DSC_4743
DSC_4744
DSC_4762
DSC_4764
DSC_4767
DSC_4769
DSC_4789
DSC_4793
DSC_4797
DSC_4798
DSC_4805
DSC_4806
DSC_4812
DSC_4819
DSC_4823
DSC_4825
DSC_4841
DSC_4843
DSC_4863
DSC_4870
DSC_4874
DSC_4894
DSC_4898
DSC_4927
DSC_4937
DSC_4947
DSC_4950
DSC_4952
DSC_4954
DSC_4955
DSC_5019
DSC_5037
DSC_5054
DSC_5057
DSC_5069
DSC_5071
DSC_5074
DSC_5114
DSC_5121
DSC_5127
DSC_5135
DSC_5146
DSC_5158
DSC_5234
DSC_5265
DSC_5275
DSC_5296
DSC_5305