ข่าวกิจกรรม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และวิชาการจัดการทั่วไป

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล General Manager ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และวิชาการจัดการทั่วไป ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่การพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากร ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และความรู้ต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมี มาร่วมบูรณาการความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนาวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการจัดการทั่วไปสืบไป ณ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร