ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันนี้ (8 มิถุนายน 2558) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์สุวิทย์ ไวยทิพย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมส่งนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทกว่า 50 คน เพื่อออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ท่านคณบดีได้กล่าวอวยพรให้นักศึกษาชมรมค่ายอาสาฯและเจ้าหน้าที่เดินทางโดยปลอดภัยและได้มอบเงินให้นักศึกษาชมค่ายอาสาฯ สำหรับไว้ใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมการออกค่ายพัฒนาชนบทในครั้งนี้