ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา”แต่งสีเติมสันสู่วังสน”

153880
153881
153884
153889
153890
153891
153897

โครงการจิตอาสา”แต่งสีเติมสันสู่วังสน”

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ปบง.56/2) กลุ่มโครงการจิตอาสาได้จัดโครงการ “แต่งสี เติมสัน สู่วังสน”

โดยคณะผู้จัดทำโครงการได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจทำให้นักศึกษาและผู้ที่มาเยือนเกิดความประทับ โดยในกิจกรรมได้ทำการบำรุงและปรับปรุงทำความสะอาด ซ่อมแซม สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพกลับมาเสมือนใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่