ข่าวกิจกรรม

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์”(12/06/58)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมลคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์มีความสำคัญและบทบาทอย่างไรกับองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กร