ข่าวกิจกรรม

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” (09/06/58)

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์”
คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญ ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรกับองค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยการบรรยายเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง สร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์องค์กร ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร