ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานร่วมเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจขั้นตอนในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทั้งนี้ยังได้มีการแยกกลุ่มของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการออกสหกิจเพิ่มเติมพร้อมทั้งแจกเอกสารหนังสือส่งตัวเพื่อมอบให้กับบริษัทหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร