ข่าวกิจกรรม

“โครงการปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”

วันนี้ (5 มิถุนายน 2558) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
“ โครงการ ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน”โดยได้รับเกียรติจาก
คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร ตำแหน่ง Vice President ฝ่าย Human Resources  Services / Recruitment
เป็นวิทยากรบรรยายและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Smart Personality”ได้รับเกียรติจาก
คุณโสภิตา พืชมงคล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัดเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี