ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ประจำ 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ” โดยมี อาจารย์ศราวุธ แดงมาก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาด้านจิตใจและพัฒนาด้านชีวิต และเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก พระวิศิษฏ์ ชยวุฑโฒ ในหัวข้อ “คุณธรรมที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา” และครูดิว TOEIC กับการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหาณธุรกิจ