ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจระยะที่ 3

 

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจระยะที่ 3 เพื่อการสำรวจและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ และ อาจารย์กรชนก บุญทร จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คุณวัฒนา ช่อผกา ตัวแทนจากชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านของกิจกรรมชุมชน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ