ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ จากนั้นได้มีการบรรยาย “การเขียนเสนอการวิจัย การเขียนชื่อเรื่อง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย ตัวแปร และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยมี ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการโดย : งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ