ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ : SEAM ณ สถาบันคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ : SEAM ณ สถาบันคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 “หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ (Superior Executive Program for Advanced Management : SEAM)” คานาอานรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2559 ณ สถาบันคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้สร้างหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นางสาวพัทรียา เห็นกลาง คณะผู้บริหารจาก มทร.กรุงเทพ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้บริหารจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งนี้ได้เข้าอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่สคัญต่างๆ ดังนี้
– ณ สถาบันคานาอาน เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นตามปรัชญาการศึกษา คือ ทำงาน (Work), บริการ (Service) การเสียสละ (เสียสละ) และมุ่งเน้นการศึกษาการสร้างมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตและอัตลักษณ์
– Yonsei University เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานด้านสถาบันอบรมภาษาเกาหลี และภาษาต่างชาติ ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยยอนเซนั้น ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมเกาหลี เป็นอย่างมาก
– พิพิธภัณฑ์กระดาษสา ( Wonju Hanji museum) ศึกษากระบวนการผลิตการทำกระดาษสา และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวเกาหลีละครหุ่นตุ๊กตาประดิษฐ์จากกระดาษฮันจิ และการจัดแสดงผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ
– พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งสงครามแห่งเกาหลี (war memorial of Korea) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความทรงจำการสร้างชาติและประวัติศาสตร์กว่าจะมาเป็นประเทศของชาวเกาหลีใต้ ภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 6 ห้อง ซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เกือบ 5,000 ปี
– คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบันคลองชองเกเยชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในกรุงโซล
– บริษัทผลิตรถยนต์ HYUNDAI ศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตรถยนต์ ฮุนได “ฮุนได-เกีย ออโตโมทีฟ กรุ๊ป” เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของเกาหลี และเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ5 ของโลก และเป็นหนึ่งในบิ๊กโฟร์ ค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของเอเชีย โดยมีโรงงานผลิตภัณฑ์ 5 โรงงานในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่
– มหาวิทยาลัย ฮันดง (Handong Global University) เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์โครงการฟิวชั่นและการพัฒนาเนื้อหาการศึกษาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต ภายใต้ สโลแกน “WHY NOT CHANGE THE WORLD”
– Yueun สวัสดิการสังคม มูลนิธิสวัสดิการชุมชนอาชีวศึกษาการฟื้นฟูสถานที่ใช้งานร่วมกัน โดยให้โอกาสในการทำงานแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยสามารถฝึกอบรมปรับตัวทางสังคมและการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมของคนการได้ โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
– บริษัท Pasco โรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งการออกแบบก่อสร้างโรงงานได้เน้นประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์มากที่สุด สามารถมาจอดที่ท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินแร่เหล็กและถ่านหิน ปัจจุบันเกาหลีใต้นับเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กมากเป็นอันดับต้นๆของโลก
– Andong Folk Museum พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอันดง ศึกษาชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีผ่าน นิทรรศการพื้นบ้านอันดงสัมผัสกับวัฒนธรรมขงจื้อแบบดั้งเดิมของเกาหลี
– เยี่ยมชมวิถีชุมชนเกษตรคานาอาน ณ หมู่บ้าน Silim ซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมแบบไม่ใช้สารเคมี โดยได้รับแนวความคิดและคำสอนจากสถาบันคานาอาน มีระบบการจัดการที่ดี ประชากรทั้งหมด 70 หลังคาเรือน รายได้สูงสุดเฉลี่ย 150 ล้านบาทต่อปี

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊ก