ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน (ระยะที่ 1) Online
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน (ระยะที่ 1) Online ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่มีมาสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ทั้งนี้ยังได้มีการจัดอบมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนิเมชั่น” โดยมี อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์กฤษฎา เร่งดารา อาจารย์พิเศษสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหุบพริก และโรงเรียนพุตะเคียน จ.ราชบุรี
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ