ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงา
การจัดโครงการฯ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาองค์กรเป็นเลิศด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค์” มีวัตถุเพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองแลเพื่อนร่วมงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างความสุข ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยคุณบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่งเติม คลิ๊ก