ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่ 2)

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร นำคณะอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงาน หลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ