ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ระยะที่ 3)

วันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน (ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่) โดยมีการนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ จากการฝึกอบรมและฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษาระบบ 4.0 ” และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาจัดทำ Workshop โดยระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงส์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ