ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 สามารถนำแนวคิดมาปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 21–23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรงระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

ภาพถ่าย : งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

_MG_4648
_MG_4751
_MG_4861
_MG_4935
_MG_4936
_MG_4969
_MG_4976
_MG_5016
_MG_5018
_MG_5019
_MG_5025
_MG_5113
_MG_5159
_MG_5173
DSC_0002
DSC_0005
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0023
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0062
DSC_0084
DSC_0122
DSC_0181
DSC_0215
DSC_0216
DSC_0243
DSC_0246
DSC_0273
DSC_0301