ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ระยะที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ระนะที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565 ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต และร้องศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม ในหัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ